ایران تور گیتایران تور گیت

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

ایران تور گیتایران تور گیت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور بلگراد+مونته نگرو (صربستان)

خدمات تور:
بلیط رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ+ وﯾﺰای ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو +۷ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ)۴ ﺷﺐ ﺑﻠﮕﺮاد + ۳ ﺷﺐ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو + ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ + ﯾﮏ ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر + راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ﺑﯿﻤﻪ + ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ+ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ + ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﺮای ﻫﺮ اﺗﺎق در دو ﮐﺸﻮر

پرواز مدرن قشم ایر(ایر باس A320)
تنها ﭘﺮواز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
ﻃﻮل ﭘﺮواز ۴ ﺳﺎﻋﺖ
زﻣﺎن ﭘﺮواز از ﺗﻬﺮان ۱۲:۰۰ ﻇﻬﺮ
ﻫﺘﻞ ﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻠﮕﺮاد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدوا ﺳﺎﺣﻞ Becici در ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﻮﺑﻮس VIP
اﻧﻮاع ﮔﺸﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﻮرﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری
راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺠﺮب ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ۳۰۰۰۰ ﯾﻮرو
توضیحات:
ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۰/۰۰۰INF ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻی ۵۵ ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ ۶۰,۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎزاد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
CHECK IN ﺳﺎﻋﺖ ۱۴:۰۰ و CHECK OUT ﺳﺎﻋﺖ ۱۲:۰۰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ارﺳﺎل ۵۰% از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮر ﻫﻨﮕﺎم درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (در ﺻﻮرت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮﺧﯽ اﻋﻢ از ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺴﻠﯽ: ﭘﺲ از ﺻﺪور واﭼﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻫﺘﻠﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.