ایران تور گیتایران تور گیت

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

ایران تور گیتایران تور گیت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور بلگراد+مونته نگرو (صربستان)

خدمات تور:
بلیط رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ+ وﯾﺰاي ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو +7 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ)4 ﺷﺐ ﺑﻠﮕﺮاد + 3 ﺷﺐ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو + ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ + ﯾﮏ ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر + راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ﺑﯿﻤﻪ + ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ+ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ + ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺗﺎق در دو ﮐﺸﻮر

پرواز مدرن قشم ایر(ایر باس A320)
تنها ﭘﺮواز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
ﻃﻮل ﭘﺮواز 4 ﺳﺎﻋﺖ
زﻣﺎن ﭘﺮواز از ﺗﻬﺮان 12:00 ﻇﻬﺮ
ﻫﺘﻞ ﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻠﮕﺮاد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدوا ﺳﺎﺣﻞ Becici در ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﻮﺑﻮس VIP
اﻧﻮاع ﮔﺸﺘﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﻮرﻫﺎي اﺧﺘﯿﺎري
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺠﺮب ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ 30000 ﯾﻮرو
توضیحات:
ﻣﺒﻠﻎ 600/000INF ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻي 55 ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ 60,000 ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎزاد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
CHECK IN ﺳﺎﻋﺖ 14:00 و CHECK OUT ﺳﺎﻋﺖ 12:00 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ارﺳﺎل 50% از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮر ﻫﻨﮕﺎم درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (در ﺻﻮرت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮﺧﯽ اﻋﻢ از ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺴﻠﯽ: ﭘﺲ از ﺻﺪور واﭼﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻫﺘﻠﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

USAIran